Asmens duomenų apsauga ir duomenų tvarkymas

Informuojame, kad UAB „Personalo valdymo inovacijos“ tvarko asmens duomenis vadovaudamasi:

1. Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu;
2. Bendruoju Duomenų apsaugos reglamentu (BDAR);
3. Kitais atitinkamą veiklą reglamentuojančiais įstatymais, kuriuose nustatyti aiškūs ir skaidrūs asmens duomenų tvarkymo reikalavimai;
4. Įmonės vadovo patvirtintomis „Asmens duomenų tvarkymo, naudojimo ir saugojimo taisyklėmis“.

Teikdama personalo valdymo paslaugas veikloje naudoja fizinių asmenų duomenis:

(a) vardas;
(b) pavardė;
(c) gimimo data;
(d) gyvenamoji vieta (miestas);
(e) elektroninio pašto adresas;
(f) telefono numeris.

Asmuo kuris kreipiasi paslaugos, pvz. ieško darbo, nori konsultacijos darbo pieškos klausimais, būti testuojamas (toliau – Duomenų subjektas) savo sutikimą dėl asmens duomenų naudojimo išreiškia pateikdamas savo gyvenimo aprašymą (CV) UAB „Personalo valdymo inovacijos“ elektroniniu paštu, nurodytu oficialioje įmonės svetainėje, ar kitu jam patogiu būdu (per internetinius darbo paieškos portalus). UAB „Personalo valdymo inovacijos“ nereikalauja Duomenų subjekto papildomai pasirašyti sutikimo dėl asmens duomenuo naudojimo, reikalingo UAB „Personalo valdymo inovacijos“ tinkamam paslaugų teikimui.

UAB „Personalo valdymo inovacijos“ laiko, kad asmuo, teikdamas savo gyvenimo aprašymą bei jame esančius duomenis neprieštarauja ir sutinka, kad jo asmens duomenys butų naudojami atrankų metu.

DUOMENŲ SUBJEKTO TEISIŲ ĮGYVENDINIMAS

1. Duomenų subjektas turi teisę:
1.1. Žinoti apie savo asmens duomenų tvarkymą;
1.2. Gauti informaciją, iš kokių šaltinių ir kokie jo Asmens duomenys surinkti, kokiu tikslu jie tvarkomi, ir kam jie teikiami;
1.3. Susipažinti su savo asmens duomenimis ir kaip jie yra tvarkomi;
1.4. Reikalauti ištaisyti, sunaikinti savo asmens duomenis arba sustabdyti, išskyrus saugojimą, savo asmens duomenų tvarkymo veiksmus;
1.5. Nesutikti, kad būtų tvarkomi jo asmens duomenys.

2. Duomenų subjektui galimybė susipažinti su Asmens duomenimis sudaroma pateikus UAB “Personalo valdymo inovacijos” rašytinį prašymą dėl susipažinimo su Asmens duomenimis paštu ar el. paštu.
3. UAB “Personalo valdymo inovacijos”, gavusi Duomenų subjekto paklausimą dėl jo Asmens duomenų tvarkymo, atsako, ar su juo susiję Asmens duomenys yra tvarkomi, ir pateikia Duomenų subjektui prašomus duomenis ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų nuo Duomenų subjekto kreipimosi dienos. Duomenų subjekto prašymu tokie duomenys pateikiami raštu nurodytu adresu ar el. pašto adresu.
4. Galimybė ištaisyti, sunaikinti savo Asmens duomenis arba sustabdyti savo Asmens duomenų tvarkymo veiksmus Duomenų subjektui sudaroma pateikus UAB “Personalo valdymo inovacijos” rašytinį prašymą paštu ar el. paštu ar žodinį prašymą, jei galima identifikuoti Duomenų subjektą. UAB “Personalo valdymo inovacijos”, gavusi tokį prašymą, nedelsdama patikrina Asmens duomenis ir Duomenų subjekto prašymu nedelsdama ištaiso neteisingus, neišsamius, netikslius arba sunaikina nurodytus Asmens duomenis.
5. UAB “Personalo valdymo inovacijos” nedelsdama praneša Duomenų subjektui apie jo prašymu atliktą ar neatliktą Asmens duomenų ištaisymą, sunaikinimą.
6. Asmens duomenys gali būti teikiami tik tiems Duomenų gavėjams, su kuriais UAB “Personalo valdymo inovacijos” yra pasirašiusi Paslaugų teikimo sutartis, kuriose įtrauktas punktas dėl Asmens duomenų perdavimo / teikimo ir Duomenų gavėjas užtikrina adekvačią perduodamų Asmens duomenų apsaugą.
7. UAB “Personalo valdymo inovacijos” užtikrina, kad Asmens duomenys nebus perduoti 6 punkte nurodytiems Duomenų gavėjams be išankstinio žodinio ar raštinio Duomenų subjekto sutikimo.
8. Asmens duomenys gali būti perduodami tretiesiems asmenims (išskyrus nurodytus 6 punkte) tik Lietuvos Respublikos įstatymuose ir kituose teisės aktuose numatytais atvejais ir tvarka.
9. Asmens duomenys saugomi tiek, kiek reikalinga Duomenų subjekto tikslams įgyvendinti arba kol Duomenų subjektas išreiškia valią, kad jo duomenys būtų pašalinti.

gray concrete wall inside building
gray concrete wall inside building